street name sign of dutch songs songwebsite songsite holland netherlands


In the Overtuin

Dutch songs with music and English translation ! 
 
 
 
 
 
 
 
 Or visit:


 
 
picture children singing dutch children's songs by tineke vlaming
 
 
picture music things by holowaty dutch music pop songs chansons
 
 
 


Home         Search         Guestbook         Colophon

Dutch children's songs         Dutch folk songs         Dutch chansons


Dutch 17th / 18th century folk songs

Songs from the 17/18th century with music and English translation


<<  Dutch medieval folk songs
    (translated in English)
 
sheet music dutch folk song galathea thumb
    - this is a thumb: click below on 'sheet music' or 'enlargement' -
          ©  copyright translations, sheet music and music

icon sheet music dutch folk songs    sheet music  /  enlargement

icon speaker listen to dutch folk songs with music mp3    play music  /  or click here


"Galathea, see the day begins,
Galathea, see the day begins."
"No, my love, await and linger
it is the starlight,
no, my love, await and linger
it is the moon."


        "Galathea siet den dach comt aen.
        Galathea siet den dach comt aen."
        "Neen mijn lief wilt noch wat marren
        T sijn de starren
        Neen mijn lief wilt noch wat marren
        't is de maen."


"Galathea, it is not the moon,
Galathea, it is not the moon."
"It's not even chiming one yet
how can the dawn break?
It's not even one o'clock
the day could not break."


        "Galathea 't is geen maneschijn.
        Galathea 't is geen maneschijn."
        "Hoe 't is noch geen een geslagen
        Wat soud 't dagen?
        Hoe? 't is noch geen een,
        't en can den dach niet sijn."


"Galathé, look careful to the sky,
Galathé, look careful to the sky."
"Oh alas, I see the daybreak
to our pity,
Oh alas, I see the day
how fast flies the time.


        "Galathea aenschout den hemel wel.
        Galathea aenschout den hemel wel."
        "Las! ick sie den dagerade
        T' onser schade
        Las! ick sie den daegeraedt
        de tijt is snel.


Why can the night not last until nightfall,
why can the night not last until nightfall?
Then the two of us would be not
separated
stayed together happy
till the day we died.


        Waarom duert de nacht niet tot t'avont niet?
        Waarom duert de nacht niet tot t'avont niet?
        Dat wij bleven met ons beyen
        Sonder scheyen
        Bleven vrolyck tot dat ons
        de doot verriedt.


Now goodbye my love, be safe and sound
now goodbye my love, be safe and sound."
"Give me please a final kiss,
my life, my darling!
Grant me just another kiss
from your happy lips."


        Nu adieu mijn troost en blijft gesont.
        Nu adieu mijn troost en blijft gesont."
        "Wilt mij noch een kusken geven
        Och mijn leven!
        Jont mij nog een kusken
        van u blije mont."


"Light of my life, please come again tonight
light of my life, please come again tonight."
"Sadly if your mother heard us
she would be angry.
Even if she's angry I will
come anyway."


        "Och mijn leven coomdij t'avont weer?
        Och mijn leven coomdij t'avont weer?"
        "Las u moeder mocht het hooren
        En haer stooren
        Maer al sou s'haer stooren ick coom
        even seer."


"Oh my heart, how can I let you go,
oh my heart, how can I let you go?"
"It's a pity but the day ends
hugging and cuddling.
Thank you for your gentle kisses
and everything."


        "Och mijn hart hoe raeck ick van u hals?
        Och mijn hart hoe raeck ick van u hals?"
        "Las den dach en wil niet lijen
        T langer vrijen,
        Danck hebt van u sachte kuskens
        en van als."


  Lyrics: Pieter Corneliszoon Hooft (1581-1647).
In: Apollo of ghesangh der musen (1615).
Melody: the tune of 'Willen dan de koeytjens niet' or: 'Gister avont spade'.

Commentary: P.C. Hooft is especially well-known for his plays, his sonnets and his historic studies.

Content: Daybreak song, love song. Dialogue between Galathea and her lover. They don't want to be separated by the daybreak. Why can't the night last till the following evening? Then they could be together till death. The lover promises to return the next night - even if her mother would notice it and get angry. Thank you for all your sweet kisses.

dutch flag the netherlands holland   Lyrics 'Galathea siet den dach comt aen' on Dutch website: Nederlandse volksliedjes G.
 sheet music dutch folk song komt vrienden ronde thumb
    - this is a thumb: click below on 'sheet music' or 'enlargement' -
          ©  copyright translations, sheet music and music

icon sheet music dutch folk songs    sheet music  /  enlargement

icon speaker listen to dutch folk songs with music mp3    play music  /  or click here


My friends, come sit around me
we love this handicraft.
I will tell you my tale about
the grindstone that does make
a living for my wife and child
although I work in rain and wind.


        Komt vrienden, in het ronden
        minnaars van enen stiel.
        Ik zal u gaan verkonden
        hoe ik door 't slijperswiel
        den kost verdien voor vrouw en kind
        schoon blootgesteld aan weer en wind.


Terlierelom terla
the stone turns left, the stone turns right
by the motion of my leg
ju ju ju ju ju ju ju ju!


        Terlierelom terla
        van linksom, rechtsom draait mijne steen
        door het roeren van mijn been
        ju ju ju ju ju ju ju ju!


The blacksmith has to work so hard
all day in front of fire.
He can not leave a little while
to drink a jug of beer.
I go at ease, on my own pace
but sometimes with an empty bag.


        De smid die moet hard werken
        gestadig voor het vier.
        Hij durft hem niet versterken
        met ene kan goed bier.
        Terwijl ik ga op mijn gemak
        soms ook wel met een lege zak.


Terlierelom terla
the stone turns left, the stone turns right
by the motion of my leg
ju ju ju ju ju ju ju ju!


        Terlierelom terla
        van linksom, rechtsom draait mijne steen
        door het roeren van mijn been
        ju ju ju ju ju ju ju ju!


The shoemaker he sits all day
on his shoe repair chair
he has to eat dry bread and cheese
but when the going gets tough
I will keep grinding through the night
so I am never much too poor.


        De schoenpik, stijf gezeten
        op ene pikkelstoel
        zou kaas en droog brood eten
        maar als ik nood gevoel
        dan slijp ik tot den avond toe
        en zo heb ik nooit arremoe.


Terlierelom terla
the stone turns left, the stone turns right
by the motion of my leg
ju ju ju ju ju ju ju ju!


        Terlierelom terla
        van linksom, rechtsom draait mijne steen
        door het roeren van mijn been
        ju ju ju ju ju ju ju ju!


The tailor he makes clothes for us
for eight nickels a day.
If he wants to earn more than this
he has to cut too much.
But I will use my grindstone and I
gain more in one hour brief.


        De kleerfrik maakt ons kleren
        voor acht stuivers per dag.
        Wil hij den loon vermeren
        hij snijdt meer dan hij mag.
        Maar ik met mijnen slijpersteen
        ik win meer op één uur alleen.


Terlierelom terla
the stone turns left, the stone turns right
by the motion of my leg
ju ju ju ju ju ju ju ju!


        Terlierelom terla
        van linksom, rechtsom draait mijne steen
        door het roeren van mijn been
        ju ju ju ju ju ju ju ju!


The miller has to grind the grain
to make the finest flour.
For this he pays a double price
his throat gets very dry.
But I, I work so diligence
I earn my bread in honesty.


        De maalder moet gaan malen
        tot in het fijnste meel.
        Hij doet dubbel betalen
        voor zijne droge keel.
        Maar ik, door ijver en door vlijt
        ik win mijn brood in eerlijkheid.


Terlierelom terla
the stone turns left, the stone turns right
by the motion of my leg
ju ju ju ju ju ju ju ju!


        Terlierelom terla
        van linksom, rechtsom draait mijne steen
        door het roeren van mijn been
        ju ju ju ju ju ju ju ju!


My wife will cry out victory
about the grindery.
She finds the greatest glory in
the turning of my wheel.
My children do very well
they're always begging on the streets...


        Mijn vrouw die roept victoria
        over den slijpersstiel.
        Zij vindt de grootste gloria
        in 't draaien van mijn wiel.
        Mijn kinders hebben geen ongemak
        zij lopen met den bedelzak.


Terlierelom terla
the stone turns left, the stone turns right
by the motion of my leg
ju ju ju ju ju ju ju ju!


        Terlierelom terla
        van linksom, rechtsom draait mijne steen
        door het roeren van mijn been
        ju ju ju ju ju ju ju ju!


Well, friends, to tell the truth at last
all handicrafts are good
but mine is still the best of all
although I sometimes sleep
in stables cold on hay and straw
without a meal for anyone.


        Tsa, vrienden, voor het leste
        all' ambachten zijn goed
        maar 't mijn is toch het beste
        schoon ik soms slapen moet
        op hooi en strooi in enen stal
        dan heb 'k den kost voor niemendal.


Terlierelom terla
the stone turns left, the stone turns right
by the motion of my leg
ju ju ju ju ju ju ju ju!


        Terlierelom terla
        van linksom, rechtsom draait mijne steen
        door het roeren van mijn been
        ju ju ju ju ju ju ju ju!


  Dutch 18th century folk song.

Commentary: The songwriter is unknown and the song can't be dated more precise.

Content: In this song, the handicraft of the knifes- and scissors-grinder and his grinding stone is compared to other handicrafts (like the blacksmith, the shoemaker, the tailor and the miller).

Sources (Dutch Song Database):
•  Het nieuw vermakelyke dans-school (ca. 1782)
•  J. Bols, Honderd oude Vlaamsche liederen (1897)
•  M. Coune, De Vlaamsche Zanger (1930)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1941, 1956, 1977)
•  De stemvork (ca. 1950)

dutch flag the netherlands holland   Lyrics 'Komt vrienden in het ronden' on Dutch website: Nederlandse volksliedjes K.
 sheet music dutch folk song oever vliet thumb
    - this is a thumb: click below on 'sheet music' or 'enlargement' -
          ©  copyright translations, sheet music and music

icon sheet music dutch folk songs    sheet music  /  enlargement

icon speaker listen to dutch folk songs with music mp3    play music  /  or click here


A sorrowfull sad little girl sat down
upon the river-bank.
The girl was weeping out of grieve
the grass became wet of her tears,
the girl was weeping out of grieve
the grass became wet of her tears.


        Aan d' oever van een' snellen vliet
        een treurend meisje zat
        zij weende, schreide van verdriet
        het gras van tranen nat,
        zij weende, schreide van verdriet
        het gras van tranen nat.


She threw the flowers growing there
disheartened in the stream.
She cried: "Oh, my dear father, oh,
my dear beloved brother, come back!"
She cried: "Oh, my dear father, oh,
my dear beloved brother, come back!"


        Zij wierp de bloemen die zij zag
        mistroostig in den stroom.
        Zij riep: "Ach lieve vader, ach!
        Ach, lieve broeder koom",
        zij riep: "Ach lieve vader, ach!
        Ach, lieve broeder koom".


A gentleman strolled by the stream
and noticed her bitter grief
the crying of the little girl
it touches his pityfull heart,
the crying of the little girl
it touches his pityfull heart.


        Een heer die wandelt langs den vliet
        bespeurt haar bittere smart
        dat hij het meisje weenen ziet
        treft zijn meedogend hart,
        dat hij het meisje weenen ziet
        treft zijn meedogend hart.


He said to her: "Well, dear little girl
please tell me, don't be shy
why do you weep, why do you cry
I'll help you if I can,
why do you weep, why do you cry
I'll help you if I can.


        Hij sprak tot haar: "Wel lieve meid
        o, zeg en wees niet schuw
        waarom ge weent, waarom ge schreit
        kan 't zijn, zoo help ik u,
        waarom ge weent, waarom ge schreit
        kan 't zijn, zoo help ik u".


She sighed and glanced at him miserable
and said: "Well, kind honest man
I am an orphan, lonely and poor
and my only hope now is God,
I am an orphan, lonely and poor
and my only hope now is God.


        Zij zuchtte en zag hem treurend aan
        en sprak: "Och, brave man
        een arme wees ziet gij hier staan
        die God slechts helpen kan,
        een arme wees ziet gij hier staan
        die God slechts helpen kan.


You see that little heap over there
it is my mother's grave.
You see this slanting river-bank
it is where my father glode down,
you see this slanting river-bank
it is where my father glode down.


        Ziet gij dat groene bergje niet?
        Daar is mijn moeders graf.
        Ziet gij den oever van deez' vliet?
        Daar gleed mijn vader af,
        ziet gij den oever van deez' vliet?
        Daar gleed mijn vader af.


The flow is here so powerful
he struggled but he sank.
My brother jumped, went after him
but too bad he also drowned,
my brother jumped, went after him
but too bad he also drowned.


        De felle stroom verwon hem dra
        hij worstelde en hij zonk.
        Mijn broeder sprong hem achterna
        helaas! ook hij verdronk,
        mijn broeder sprong hem achterna
        helaas! ook hij verdronk.


As often as I can I escape
the woeful orphanage."
So she expressed her misery
the troubles in her heart,
so she expressed her misery
the troubles in her heart.


        Nu vlucht ik vaak het weeshuis uit
        waar niets dan jammer is."
        Zoo sprak zij hare klachten uit
        in 't harte droefenis,
        zoo sprak zij hare klachten uit
        in 't harte droefenis.


He said: "My child do not longer complain
your heart deserves no pain.
I'll be your brother and your friend
and be as a father to you,
I'll be your brother and your friend
and be as a father to you.


        Hij sprak: "Kom klaag niet, lieve kind
        uw hart verdient geen pijn.
        Ik wil uw broeder en uw vriend
        ik wil uw vader zijn,
        ik wil uw broeder en uw vriend
        ik wil uw vader zijn".


He took her hand, so friendly and kind
felt sorry for her fate.
He gave her clothes that well belonged
to his good position and class,
he gave her clothes that well belonged
to his good position and class.


        Hij nam haar vriend'lijk bij de hand
        hij, met haar lot begaan
        hij gaf haar kleren naar zijn stand
        voor weesjes kleren aan,
        hij gaf haar kleren naar zijn stand
        voor weesjes kleren aan.


She ate with him, she drank with him
since then, day in day out.
We thank you, noble generous man
because you are friendly and good,
we thank you, noble generous man
because you are friendly and good.


        Zij at zijn spijs, zij dronk zijn drank
        gestadig, dag bij dag.
        Heb dank, o edel' brave man
        voor zoo een goed gedrag,
        heb dank, o edel' brave man
        voor zoo een goed gedrag.


  Dutch 18th century folk song.

Commentary: Translation (around 1800) of the German song 'An einem Fluss der rauschend schoss' by K. Lossius (1781).

Content: A weeping orphan girl is sitting on the river-bank and tells her fate to a rich gentleman. Her father, mother and brother are all dead and she has to live in a miserable orphanage. He feels compassion about her fate. He then lets her live with him, gives her good clothes and food.

Sources (Dutch Song Database):
•  J.F. Willems, Oude Vlaemsche liederen (1848)
•  R. Hol, Vaderlandsch liedeboek (1891)
•  F. van Duyse, Het oude Nederlandsche lied (1903)
•  Wouters en Moormann, Het straatlied (1933)

dutch flag the netherlands holland   Lyrics 'Aan de oever van een snelle vliet' on Dutch website: Nederlandse volksliedjes A.
 Search all Dutch folk songs
alphabetically


∗         ∗         ∗

icon dutch flag     Didn't you find the song you were looking for?     icon dutch flag
Visit our Dutch website 'Nederlandse volksliedjes' with Dutch songtexts:


Over 230 Dutch folk songs:
www.volksliedjes.overtuin.net

∗         ∗         ∗picture children singing dutch children's songs by tineke vlaming   picture man with lute by frans hals dutch folk songs   picture music things by holowaty dutch music pop songs chansons

Dutch children's songs   Dutch folk songs   Dutch pop songs/chansons©  copyright
translations, sheet music and music<<  Dutch medieval folk songs
    (translated in English)
 


           


Dutch children's songs         Dutch folk songs         Dutch chansons

Home         Search         Guestbook         Colophon